Permakulturblomman

Ditt diplomarbete visar inom vilka områden av permakulturen som dina designarbeten och ditt arbete har berört. Permakulturblomman är ett holistisktiskt verktyg som åskådliggör permakulturens sju domäner. Ett fortlöpande designarbete inom permakulturen kopplar ofta ihop dessa olika domänerna.

The Permaculture Flower

Om du redan har påbörjat din diplomeringsprocess genom att använda de äldre designkategorierna, så är det såklart helt OK. Vi uppmanar dig dock att bekanta dig med permakulturblomman, eftersom det är ett kraftfullt verktyg för att kartlägga ett holistiskt förhållningssätt till permakulturen.  Nedan finner du de äldre designkategorierna.

Ditt diplomarbete bör visa inom vilka kategorier dina designarbeten är genomförda.

 • Design av plats Projektdesign och professionell design consultation.
 • Utveckling av plats Design och arbete på plats i skapandet av en levande demonstrationsplats av permakultur i praktiken. Kan innehålla flera designer som implementerats på samma plats och som utvärderas över längre tid.
 • Utbildning och fortbildning Design för, och arbete med permakulturutbildning och fortbildning.
 • Administrations- & organisationsdesign Design för att leda, utföra och facilitera grupper, föreningar och nätverk i att utveckla organisatoriskt samarbete och praktiska strategier i sina permakulturarbeten.
 • Arkitektur Projektdesign / professionell designrådgivning inom arkitektur med permakulturens metoder. Innefattar även ombyggnationer av befintliga strukturer.
 • Systemetablering och implementering Design, praktiskt genomförande och drift av system som är viktiga för att stödja permakultursammanhang.
 • Förvaltning Design, etablering och upprätthållande av juridiska strukturer för bevarande av markägande för olika permakulturändamål.
 • Utveckling av community Design, etablering och upprätthållande av ekobyar, permakultur i lokalsamhällen eller gemensamhetsodlingar, inom ett bioregionalt sammanhang.
 • Forskning Design och skapande av ny forskning som signifikant bidrar till permakulturens utveckling.
 • Ekonomi Design, etablering och upprätthållande av ekonomiska system, som utgör verkliga alternativ till konventionella monetära ekonomiska system.
 • Media & kommunikation Design och arbete med förmedlande och spridande av permakultur, som signifikant bidrar till att öka kännedomen om permakultur i samhället.
 • Tillverkning & verktyg Design och framställning av relevant teknologi, tillverkningsmetoder eller verktyg som signifikant bidrar till design och implementering av permakultursystem.
 • Odling & odlingssystem Design och implementering av odlingssystem, som exempelvis ekosystembaserad annuell odling, regenerativa jordbruk, kolbindande jordbruk, skogsträdgårdar, agroforestrysystem och hållbart skogsbruk med hjälp av permakultur.
 • Företagande & affärsverksamhet Design och etablering av nya företag och affärsmodeller i linje med permakulturens etik och principer och/eller anpassning av existerande företag till att vara i linje med permakulturens etik, principer och verktyg.
 • Personal utveckling, “Zon 00”, Hälsa och välmående Designa och realisera en diplomväg, med personliga målsättningar, livsstilsförändringar och/eller livskvalitet.